O Kongresie

HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe)

to europejska organizacja non-profit, której głównym celem jest zapewnienie prawa do edukacji w sprzyjającym środowisku hospitalizowanym dzieciom, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, w szpitalu oraz w domu w okresie rekonwalescencji. Pierwszy europejski kongres odbył się w 1988 roku w Ljubljanie (Słowenia), aby promować i zachęcać do badań we wszystkich aspektach edukacji szpitalnej, a także publikować przykłady dobrych praktyk. Po raz pierwszy w historii HOPE, kongres odbędzie się w Polsce.

Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych

działa przy Szpitalu Klinicznym im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 1971 roku.

Zajęciami obejmuje dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia na wszystkim etapach edukacyjnych. Funkcjonuje na 14 oddziałach w dwóch poznańskich szpitalach.

Oprócz zajęć dydaktycznych szkoła oferuje swoim podopiecznym szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych. Stwarza warunki do samorealizacji poprzez różne formy działalności intelektualnej i praktycznej. Wspomaga i podnosi jakość procesu leczenia. Formy i metody prowadzonych zajęć dobierane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych dziecka przewlekle chorego Troszczymy się o to, by skutki choroby i hospitalizacji w jak najmniejszym stopniu wpływały na jakość funkcjonowania dzieci.

Chcąc jak najpełniej wykonywać swoje zadania chcemy zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę od innych kolegów, a także dzielić się naszymi dobrymi praktykami edukacyjnymi.

Po więcej informacji na temat szkoły zapraszamy na naszą stronę internetową www.zss110.pl

O Fundacji Edukadis:

Fundacja została utworzona rok temu w odpowiedzi na powstające coraz większe problemy z dostępem chorych dzieci i młodzieży do edukacji. Jej prace koncentrują się na zapewnieniu poszanowania praw człowieka i zapobieganiu wykluczeniu chorych dzieci i ich rodzin. Chociaż Fundacja działa głównie na rzecz dzieci hospitalizowanych i młodzieży, wspiera również osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie. Dlatego też Edukadis zainicjowała i współorganizuje XI Kongres HOPE w Poznaniu, którego głównym celem jest wspieranie edukacji chorych dzieci i młodzieży w szerokim znaczeniu.

Jednymi z głównych celów Fundacji są:

  • dobroczynność,
  • promocja i ochrona zdrowia,
  • wspieranie osób i grup osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz nierównościami, zwłaszcza niepełnosprawnych i chorych dzieci i młodzieży,
  • wspieranie inicjatyw i programów zdrowotnych, mających pozytywny wpływ na środowisko społeczne,
  • tworzenie, prowadzenie ośrodków opiekuńczych i edukacyjnych,
  • organizacja konferencji, targów i warsztatów,
  • podnoszenie świadomości społecznej na temat edukacji, rehabilitacji i kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym kształcenia i szkolenia dla rodzin i specjalistów zajmujących się grupami osób dotkniętymi przez choroby.

Kontakt:

Kasia Haczkowska (prezes Fundacji)
Fundacja Edukadis
ul. Słoneczna 10
76-200 Siemianice, gm. Słupsk

E-mail: kasia.hope.pl@gmail.com
Telefon: +48 604532469

Honorowy Patronat Naukowy Kongresu

Philip Zimbardo

Philip Zimbardo is internationally recognized as the “voice and face of contemporary psychology” through his widely viewed PBS-TV series, Discovering Psychology, his media appearances, best-selling trade books, and his classic research, The Stanford Prison Experiment.

Zimbardo has been a Stanford University professor since 1968 (now emeritus), having taught previously at Yale, NYU, and Columbia University. He also continues to teach at the Naval Post Graduate School in Monterey (courses on the psychology of terrorism), and is professor at the Palo Alto University (teaching social psychology to clinical graduate students). Zimbardo has been given numerous awards and honors as an educator, researcher, writer, media contributor, and for service to the profession of psychology. He has been awarded the Vaclav Havel Foundation Prize for his lifetime of research on the human condition. Among his more than 400 professional publications, including 50 trade and textbooks, is the oldest current textbook in psychology, Psychology and Life, and Core Concepts in Psychology in its 7th Edition. His popular book on shyness in adults was the first of its kind, as was the shyness clinic that he started in the community and continues as a treatment-research clinic at the Palo Alto University in Palo Alto.

His current research interests are in the domain of experimental social psychology, with a scattered emphasis on everything interesting to study from: Time perspective, persuasion, madness, violence, political psychology, and terrorism. His current passion is The Heroic Imagination Project, exploring and encouraging the psychology of everyday heroes.

Noted for his personal and professional efforts to actually 'give psychology away to the public', Zimbardo has also been a social-political activist, challenging the Government's wars in Vietnam and Iraq, as well as the American Correctional System.

Zimbardo has been President of the American Psychological Association (2002), President of the Western Psychological Association (twice), Chair of the Council of Scientific Society Presidents (CSSP), and now Chair of the Western Psychological Foundation, as well as the Director of the Center for Interdisciplinary Policy, Education, and Research on Terrorism (CIPERT).

He is excited about his recent trade books, including: “The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil,” (Random House, 2007, paperback, 2008), “The Time Paradox: Reconstructing the Past, Enjoying the Present, Mastering the Future” (with John Boyd, Free Press, 2008), The Demise of Guys (with Nikita Duncan, TED books, 2012) and Time Cure: The dynamic new treatment for PTSD (with Richard and Rosemary Sword, Wiley, 2012).

See www.zimbardo.com, www.heroicimagination.org,  www.prisonexp.org, www.lucifereffect.com, www.demiseofguys.com,  www.thetimeparadox.com

Komitet Naukowy

Michele Capurso

Uniwersytet w Perugii

Michele rozpoczął swoją karierę zawodową jako nauczyciel w szkole podstawowej na początku lat dziewięćdziesiątych. Pracował jako nauczyciel w szkole przyszpitalnej oraz jako koordynator szkoleń praktycznych dla nauczycieli.
Jako badacz, Michele opublikował kilka książek i artykułów na temat lęków dziecięcych i radzenia sobie z tym problemem, zrozumienia problematyki choroby, dydaktyki i komunikacji. Przez osiem lat był członkiem zarządu organizacji zrzeszającej nauczycieli szkół przyszpitalnych HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europie), a przez 2 lata przewodził tej organizacji.

Meirav Hen

Uniwersytet w Tel-Hai

Dr Meirav Hen jest terapeutką zajęciową, czynną psycholog kliniczną oraz szefem wydziału psychologii na średniej wielkości uczelni akademickiej w północnym Izraelu.
Jest także starszym wykładowcą, badaczem i terapeutą i pracuje w dwóch szpitalach w charakterze doradcy akademickiego. Główną dziedziną jej badań są kwestie z pogranicza edukacji i psychologii.

Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Jacek Pyżalski - pedagog specjalny, profesor na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi - Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.Jest on także autorem licznych publikacji, trenerem w zakresie komunikacji w szkole i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami oraz ekspertem w obszarze edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką agresji elektronicznej, nowych mediów i mechanizmów zachowania młodzieży w Internecie, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz zastraszania i nękania w sieci wśród młodzieży. Jest autorem pierwszej polskiej monografii dotyczącej agresji elektronicznej, zatytułowanej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011), a także współautorem i autorem ponad czterdziestu projektów naukowych oraz kierownikiem ponad 60 krajowych i międzynarodowych projektów, w tym między innymi projektu ACERISH 2, Adults Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD i European Cyberbullying. Projekt interwencyjny.Pełnił on funkcję przedstawiciela naukowego Polski w programie COST IS 0801 Europejskiej Fundacji Naukowej [Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych] działanie IS0801: Cyberprzemoc: radzenie sobie z negatywnymi i wzmacnianie pozytywnych zastosowań nowych technologii w relacjach w placówkach edukacyjnych, a obecnie - COST IS 1210 Appearance Matters (Wygląd się liczy). Obecnie reprezentuje Polskę w ramach inicjatywny COST Actiom CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet (Europejska sieć ds. problematycznego wykorzystywania Internetu). Problematic use of the internet (PUI - problematyczne wykorzystanie Internetu) CA Więcej informacji: www.jacekpyzalski.pl

Grzegorz Piekarski-Reichert

Akademia Pomorska w Słupsku

Grzegorz Piekarski, magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji, opieki pedagogicznej i pracy socjalnej, dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. W latach 2013-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Pedagogiki. Prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego - oddział w Słupsku. Zastępca redaktora naczelnego Czasopisma Pedagogicznego.

Autor 33 artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim i angielskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wyzwaniach, potrzebach i możliwościach edukacji równościowej, prospołecznych działaniach realizowanych w ramach wolontariatu społecznego, jego uwarunkowaniach, rodzajach, profesjonalizacji działań w oparciu o ideę wolontariatu w pracy socjalnej, możliwościach (re)organizowania środowisk pedagogicznych.

Beata Łukomska

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 Dla Dzieci Przewlekle Chorych w Poznaniu

Beata Łukomska – od 1992 roku jest nauczycielem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 110 przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a od 2008 roku pełni stanowisko Dyrektora tej szkoły. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2011 roku rozpoczęła współpracę z organizacją Hope. Obecnie jest członkiem komitetu tej organizacji. W swojej karierze pedagogicznej skupia się na procesie edukacji dzieci chronicznie chorych oraz aktywnym wsparciu ich bliskich.

Kasia Haczkowska

Prezes Fundacji EDUKADIS

Katarzyna Wilucka-Haczkowska jest pedagogiem specjalizującym się w pedagogice terapeutycznej, języku polskim i literaturze, retoryce oraz terapii sztuką. W swojej karierze pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, nauczycielka w szkole przyszpitalnej i przełożona personelu szpitalnego, a także nauczyciel akademicki. W ramach rozwoju zawodowego brała udział w licznych szkoleniach i kursach. Szereg jej publikacji związanych jest z obszarem jej pracy i badaniami dotyczącymi edukacji w warunkach szpitalnych. Jako inicjatorka i koordynatorka angażowała się w wiele projektów wspierających i rozwijających szkoły przyszpitalne na poziomie krajowym. Od 2010 r. jest członkiem organizacja HOPE, a od 2012 piastuje funkcję członka zarządu tej organizacji.

Sesje

Więcej informacji już wkrótce.

Sponsors and Partners

 

REJESTRACJA